Boerderij ’t Grievink

Aanvullende informatie

Aanvullende diensten

De begeleiding die wij bieden valt allemaal onder de noemer individuele begeleidings of groepsbegeleiding. We bieden geen aanvullende diensten aan.

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?
We beginnen met een mailtje / telefoontje om te bekijken of de wensen van jullie en de mogelijkheden van ons overeenkomen, en of we plek hebben. Vervolgens maken we afspraak zodat jullie kunnen kennismaken met ons en de boerderij. Ondertussen – of wellicht is dit al geregeld – hebben jullie contact met de gemeente of het zorgkantoor voor benodigde indicatie.
Zijn jullie enthousiast en is het qua indicatie ook mogelijk, dan volgt een intakegesprek en maken we het administratief in orde. En dan kunnen we starten!
Wat is ons lijntje met Coöperatie Boer & Zorg?
Coöperatie Boer & Zorg (CBZ) is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgondernemers in midden en oost Nederland. CBZ ondersteunt de aangesloten leden, waaronder ook wij, zodat wij goede en veilige zorg kunnen bieden. Meer hierover lees je op cooperatieboerenzorg.nl.
Wachttijden

Het is lastig om de wachttijden goed te defiëren. We vullen de beschikbaarheidswijzer in, zie de link hieronder. Daarnaast kun je een mailtje sturen voor meer informatie over de wachttijden rondom jullie specitiefe vraag.

Kijk op beschikbaarheidswijzer.nl en kies dan rechtsboven voor jeugdhulp. Kies voor Achterhoek en vervolgens vind je ons via zoeken op ‘Grievink’.

 

Eigen bijdrage

Als je van ons zorg en/of begeleiding krijgt vanuit de WLZ, betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Daarmee betaal je zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel je moet betalen. Ook ontvang je de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK. Met de Eigen bijdrage rekenhulp kun je snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Wat kun je doen bij een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over ons. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Bert of Margriet, of door een van de medewerkers. Hoe kun je dit kenbaar maken? Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, en je bent vrij om te kiezen.

Stap 1:

Bespreek de klacht met een begeleider, Bert of Margriet – rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

 • Bespreek de klacht met de begeleider

Dit is de makkelijkste en meest gewenste manier om met een klacht om te gaan. Maak het bespreekbaar zodat we er aan kunnen werken! We hebben liever dat je het aangeeft wat er anders moet, dan dat je ermee blijft zitten. Wanneer het gaat over het functioneren van een begeleider wat je niet direct kunt/durft te bespreken met degene, kun je bij ons, Bert of Margriet, terecht. Ook wanneer je iets wel bespreekbaar hebt gemaakt, maar je nog niet tevreden bent over de gang van zaken, kom je bij een van ons.

 • Bespreek de klacht met Bert of Margriet

We gaan samen in overleg. Wanneer het gaat over het functioneren van een andere begeleider, overleggen we (degene met klacht en Bert/Margriet) of deze begeleider ook bij het gesprek aanwezig moet zijn.

 • Bespreek de klacht met de vertrouwenspersoon van Boerderij ’t Grievink

Mochten we er nu samen niet uit kunnen komen, of gaat het over een onderwerp wat je niet prettig vindt om zelf bespreekbaar te maken, dan kun je naar de vertrouwenspersoon stappen. Onze vertrouwenspersoon is Silke Heusinkveld.

Email: silkeheusinkveld@hotmail.com. Tel.: 06 23 17 84 60.

Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet, kun je kiezen of je contact op neemt met Silke of dat je je klacht bespreekt met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Voor meer informatie over het Jeugdstem: http://www.jeugdstem.nl Tel. 088 555 1000.

 • Bespreek je klacht met onze klachtenfunctionaris

Dit is bij ons Elsbeth Leppink.Email: ElsbethLeppink@adviespuntzorgbelang.nl Tel.: 06-5388 5459. Zij helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.

Als je er met ons, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

Stap 2:

Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/ Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg. Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
 • De reden waarom je hier een klacht over hebt;Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
of e-mail: info@iar.nl

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.
De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren. Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181. De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Stap 3:

Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie:
https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/. De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen.
Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims. Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg. Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;
 •  

Stuur je brief naar:
Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
Geschillencommissie Landbouwzorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
Of e-mail: info@iar.nl

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.
Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

 

Wil je meer informatie?

 • Op www.zorgboeren.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.
 • Ons volledige klachtenreglement vind je hier.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Wij van Boerderij ‘t Grievink vinden het erg belangrijk om netjes met persoonsgegevens om te gaan.
In de privacyverklaring kun je lezen wat wij doen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
Wil je weten welke gegevens we van jou hebben? Waarom we die gegevens nodig hebben?
Hoe lang we die gegevens bewaren? Of hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, aanvullen of soms
wijzigen en verwijderen? De antwoorden op deze vragen vind je in de privacyverklaring.

Wil je liever persoonlijk contact? Neem dan contact op met onze privacy medewerker Martine Arts via
administratie@boerderijtgrievink.nl of telefonisch via 0543 461944.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect terug te brengen zijn tot jouw persoon.
Denk aan je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, Burgerservicenummer,
gezondheidsgegevens, etc. Je deelt bijvoorbeeld persoonsgegevens met ons bij het aangaan van de zorgovereenkomst.

Welke gegevens hebben jullie van mij?

Wij leggen persoonsgegevens vast in jouw dossier en begeleidingsplan. In onze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens wij van jou gebruiken. Als jij bijvoorbeeld eerder behandeling of begeleiding hebt gehad, dan nemen wij die informatie op in jouw dossier. Ook de gegevens van jouw indicatie of beschikking staan daarin. Wij registreren ook de voortgang van de begeleiding en hoeveel tijd wij hiervoor gebruikt hebben. Dat is nodig om de begeleiding betaald te krijgen.

Waarvoor gebruiken jullie mijn gegevens?

Er zijn meerdere doelen waarvoor we jouw persoonsgegevens kunnen gebruiken. Zo hebben we bijvoor-
beeld je gegevens nodig om te zorgen dat je begeleiding of behandeling kunt krijgen. We kunnen ook gegevens van jou gebruiken om een rekening op te stellen en deze door te sturen naar de gemeente, het zorgkantoor of zorgverzekeraar. Een overzicht van alle doelen waarvoor we jou gegevens gebruiken,
vind je in artikel 4 van de privacyverklaring.

We mogen je gegevens alleen gebruiken als we daarvoor een goede reden hebben. We gebruiken jouw persoonsgegevens als:

 • dat nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst (en te zorgen dat je begeleiding krijgt)
 • er een wettelijke verplichting is
 • het nodig is voor het bedrijfsbelang Boerderij ‘t Grievink
 • we toestemming van je hebben gekregen.

Met wie delen jullie mijn persoonsgegevens?

Soms is het nodig dat we jouw persoonsgegevens delen met ‘derde partijen’: andere partijen dan wij als Boerderij ‘t Grievink en jijzelf. Je schrijft je bijvoorbeeld via ons in voor een cursus of activiteit. Zij hebben dan jouw naam nodig om je uit te kunnen nodigen.
Boerderij ‘t Grievink maakt met zulke partijen duidelijke afspraken over een veilig gebruik van jouw persoonsgegevens. Als derde partijen jouw gegevens willen gebruiken voor hun eigen marketing- of verkoopdoeleinden, dan geven wij die gegevens alleen als jij daarvoor heel duidelijk toestemming geeft.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen?

Veel van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in het begeleidingplan. Wij moeten deze gegevens bewaren. De bewaartermijn voor jeugdzorg dossiers is 20 jaar en 15 jaar voor WMO dossiers. Daarom kun je ons niet vragen deze gegevens te verwijderen. Wel kun je een verzoek indienen om een aanvulling te geven of om gegevens die fout zijn, te corrigeren. De begeleiding kan je verder helpen.

Wat doet een onafhankelijk cliëntondersteuner?

Een cliëntondersteuner helpt en denkt met je mee over zorg en ondersteuning: wat past bij je, welke keuzes kun je maken? Zie de website van de Rijksoverheid over cliëntondersteuning

Voor wie?

Je ontvangt zorg en/of begeleiding vanuit de Wlz of vanuit de WMO en je hebt behoefte aan onafhankelijke ondersteuning.

Waar kun je terecht?

Als je zorg ontvangt vanuit de WLZ kun je op de website van je zorgkantoor nadere informatie vinden en een telefoonnummer voor cliëntondersteuning. Je kunt je zorgkantoor hier vinden.

Je kunt ook zelf kiezen van wie je cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang.

* zie de website van MEE of bel 0900 – 999 88 88. Voor dit informatienummer betaal je alleen uw gebruikelijke belkosten. U kunt ook contact met MEE in uw buurt.

* zie adviespuntzorgbelang.nl of bel 0900 – 243 81 81. Voor dit informatienummer betaal je alleen uw gebruikelijke belkosten.

Hoe gaan we om met duurzaamheid?

We proberen hier op allerlei manieren vorm aan te geven. We bespreken het afvalscheiden, energie- en autogebruik in ons werkoverleg om ons zelf scherp te houden op wat er beter kan. Daarnaast kopen we ook niet zomaar iets nieuws: we zijn erg van het recyclen, repareren en het kopen van tweedehandsspullen. Iedereen heeft hier ook gewoon oude kleren aan. Ook hebben we een moestuin en een waterbron voor het besproeien van de tuin en als drinkwater voor de dieren.

We dragen ons verhaal uit aan de kinderen en jongeren die bij ons komen, om hen ook bewust te laten worden van het belang om zuinig om te gaan met onze planeet.

Zoë